Uitnodiging ledenvergadering 2018

Ledenvergadering vv HJSC.
7 september 2018.
Aanvang 20:00 uur. 
Bovenzaal dorpshuis

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige ledenvergadering
4. Financieel verslag 2017/2018
Begroting seizoen 2018/2019
5.
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie
6. Privacy wetgeving bij HJSC
7. Jaarverslag senioren, seizoen 2017-2018
8. Financieel overzicht jeugdcommissie OHH
9. Jaarverslag jeugd OHH

PAUZE

10. Nieuws sponsorcommissie
11.
Verslagen vriendenclub HJSC
12. Accommodatie en materiaal HJSC
13. Bestuursverkiezing
       David Viersen – Niet herkiesbaar
Kandidaten aanmelden tot 07-09-2018
14. Rondvraag
15
. Sluiting

Alle leden en donateurs van HJSC zijn van harte welkom. De ouders van onze jeugdleden zijn ook meer dan welkom.