Oud-papier

17-03-2020
Oud Papier wordt zaterdag opgehaald
Oud Papier wordt zaterdag gewoon opgehaald Het ophalen van het oud papier komende zaterdag gaat zonder tegenbericht ‘gewoon’ door. Voor degene die aan de beurt is als vrijwilliger en zich niet prettig voelt bij de situatie, neem even contact op bij Klaas Koopmans 06-30120862 of Johan de Boer 06-15376808.
10-03-2018
Schema oud-papier bijgewerkt
Route en vrijwilligerslijst oud-papier Er zijn enkele aanpassingen in de route en de vrijwilligerslijst voor de ophaalploeg van het oud-papier.
18-01-2018
Bericht voor alle (ex) oud-papier lopers
Bericht voor alle (ex) oud-papier lopers Hjirby wolle we jimme ûtnoegje foar in emosjoneel mar dochs definityf ôfskie fan de “trekker mei karre” út it âld papier fermidden fan de Jutryp-Hommerts. We doche dit troch it utswaaien fan de lèste noch wurksumme kombinaasje fan Pier Nauta en fan syn (âld) bestjoerder Siep Hoekstra. We ferwachtsje...