Bericht voor alle (ex) oud-papier lopers

Hjirby wolle we jimme ûtnoegje foar in emosjoneel mar dochs definityf ôfskie fan de “trekker mei karre” út it âld papier fermidden fan de Jutryp-Hommerts. We doche dit troch it utswaaien fan de lèste noch wurksumme kombinaasje fan Pier Nauta en fan syn (âld) bestjoerder Siep Hoekstra.

We ferwachtsje jimme op sneon 3 febrewaris om 9.30 oere bij de âldpapierkontainers.

Programma:

–  9.30 oere      it leegjen fan “de lèste karre” yn de papiercontainer

– 10.00 oere       nei it doarpshûs foar kofje mei in stikje oranjekoek

– 10.15 oere       lytse werom- en foarútblik

Groetnis,

De organisaasje.

p.s. Tink der al om dat jimme eigen âld papier wol efkes op tiid en kreas ynpakt búten stiet. Jimme hawwe fansels wol in foarbyld funksje!

Plaats een reactie