Bericht voor alle (ex) oud-papier lopers

Hjirby wolle we jimme ûtnoegje foar in emosjoneel mar dochs definityf ôfskie fan de “trekker mei karre” út it âld papier fermidden fan de Jutryp-Hommerts. We doche dit troch it utswaaien fan de lèste noch wurksumme kombinaasje fan Pier Nauta en fan syn (âld) bestjoerder Siep Hoekstra.

We ferwachtsje jimme op sneon 3 febrewaris om 9.30 oere bij de âldpapierkontainers.

Programma:

–  9.30 oere      it leegjen fan “de lèste karre” yn de papiercontainer

– 10.00 oere       nei it doarpshûs foar kofje mei in stikje oranjekoek

– 10.15 oere       lytse werom- en foarútblik

Groetnis,

De organisaasje.

p.s. Tink der al om dat jimme eigen âld papier wol efkes op tiid en kreas ynpakt búten stiet. Jimme hawwe fansels wol in foarbyld funksje!