HJSC-ledenvergadering op vrijdagavond 15 september

Vrijdag 15 september 2023
Aanvang: 20:00 uur
Dorpshuis Oan it Far
Alle H.J.S.C. leden, ouders jeugdleden en donateurs zijn van harte welkom.

Agenda

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.

– Geef een afmelding vóór 15 juni aan het H.J.S.C.- secretariaat door.

 1. Notulen vorige ledenvergadering (09 september 2022, zie bijlage).
 2. Financieel verslag seizoen 2022 – 2023
  Begroting seizoen 2023 – 2024
 1. Nieuwe wijze van contributie innen: Nikki + hoogte contributie (zie bijlage)
 2. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 3. Jaarverslag jeugd “Oudega/ H.J.S.C./ Heeg”, seizoen 2022 – 2023.
 4. Financieel overzicht jeugdcommissie “Oudega/ H.J.S.C./ Heeg”, seizoen 2022 – 2023.
 5. Jaarverslag senioren, seizoen 2023 – 2023.

Pauze met lootjes verkoop.

 1. Presentatie sponsorcommissie.
 2. Verslagen “Vriendenclub v.v. H.J.S.C.” en kascommissie seizoen 2022-2023.
 3. Accommodatie en materiaal v.v. H.J.S.C.
 4. Digitalisering binnen de verenging
 5. KIB/VIB
 6. Bestuursverkiezing.

Herkiesbaar: Jenne IJbema (Voorzitter). Herkiesbaar voor 2 jaar.
Niet Herkiesbaar: Timo Wittermans

Tegenkandidaten kunnen tot 15 september 2023 worden ingediend door een mail te sturen naar secretaris@hjsc.nl.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting. 

We rekenen vrijdag 15 september 2023 op een volle sportzaal, tot dan!!