Uitnodiging H.J.S.C. ledenvergadering

Plaats: Bovenzaal dorpshuis Oan it Far
Datum: Vrijdag 15 september
Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:

Opening
1. Mededelingen en ingekomen stukken.
2. Notulen vorige ledenvergadering(2 september 2016, lees bijlage).
3. Financieel verslag seizoen 2016 – 2017.Begroting seizoen 2017 – 2018.
4. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
5. Jaarverslag senioren, seizoen 2016 – 2017.
6. Uitslag H.J.S.C. Coachspel, seizoen 2016 – 2017.
7. Financieel overzicht jeugdcommissie “Oudega/ H.J.S.C./ Heeg”,

Seizoen 2016 – 2017
8. Jaarverslag jeugd “Oudega/ H.J.S.C./ Heeg”, seizoen 2016 – 2017.
9. Pauze met lootjes verkoop.
10. Nieuws sponsor- en websitecommissie en nieuw bestuur “Vriendenclub
11. Accommodatie en materiaal v.v. H.J.S.C.

Bestuursverkiezing
12. Aftredend Bauke Gietema – niet herkiesbaar.
Aftredend: -Mario Nieuwenhuis – niet herkiesbaar.

Kandidaten kunnen tot 15 september 2017 worden ingediend bij de secretaris van v.v. H.J.S.C.

13. Rondvraag.
14. Sluiting.

-Contributie senioren 35+ spelers(deeltijd voetballers) wordt 80 euro in seizoen ’17/ ’18