Algemene Ledenvergadering HJSC

Vrijdag 10 september 2021
Aanvang: 20:00 uur

AGENDA:

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen vorige ledenvergadering(11 september 2020, lees bijlage).
 4. Financieel verslag seizoen 2020 – 2021. Begroting seizoen 2021 – 2022.
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 6. Overkapping Staantribune bespreken.
 7. Jaarverslag jeugd “Oudega/ H.J.S.C./ Heeg”, seizoen 2020 – 2021.
 8. Financieel overzicht jeugdcommissie “Oudega/ H.J.S.C./ Heeg”, seizoen 2020 – 2021.
 9. Jaarverslag senioren, seizoen 2020 – 2021.PAUZE
 10. Presentatie sponsorcommissie.
 11. Verslagen “Vriendenclub v.v. H.J.S.C.” en kascommissie.
 12. Accommodatie en materiaal v.v. H.J.S.C.
 13. H.J.S.C. 75 jaar jubileum viering.
 14. Bestuursverkiezing.
  – Aftredend Tristan Kouwenhoven – aftredend en herkiesbaar
  – Aftredend Nils de Lange – aftredend en herkiesbaar
  – Aftredend Johan de Boer – aftredend en herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen tot 10 september 2021 worden ingediend.
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting

Alle H.J.S.C. leden, ouders jeugdleden en donateurs zijn van harte welkom. We rekenen vrijdag 10 september 2021 op een volle sportzaal!

Namens het bestuur van v.v. H.J.S.C.,
Durk van der Gaast(Secretaris).