Oud-papier

18-01-2018
Bericht voor alle (ex) oud-papier lopers
Bericht voor alle (ex) oud-papier lopers Hjirby wolle we jimme ûtnoegje foar in emosjoneel mar dochs definityf ôfskie fan de “trekker mei karre” út it âld papier fermidden fan de Jutryp-Hommerts. We doche dit troch it utswaaien fan de lèste noch wurksumme kombinaasje fan Pier Nauta en fan syn (âld) bestjoerder Siep Hoekstra. We ferwachtsje...